بنویس تا اتفاق بیافتد

بنویس تا اتفاق بیافتد

کتاب بنویس تا اتفاق بیافتد -ایده این کتاب ساده به نظر می‌رسد شما برای اینکه بتوانید رویاها ،اهداف و آرزوهای خودتان را به واقعیت تبدیل کنید

قبل از هر چیز باید آن‌ها را بر روی کاغذ بی‌آفرینید، یعنی باید خیلی ساده درباره آن‌ها بنویسید.

بخشی از کتاب بنویس تا اتفاق بیافتد

 فکرهای بزرگ بکنید ، موثراست . کتاب بنویس تا اتفاق بیافتد می گوید:

« اگر بدانی چه می خواهی ، می توانی به آن برسی .»

این که تعیین هدف ، تمرکز روی نتیجه ی کار و داشتن تصویری روشن از آنچه در زندگی به دنبالش هستید می توا ند باعث تحقق رویاهای شما شود.

عنصرکلیدی در تمام کتاب های موفقیت این است که هدف خود را بنویسید .

نگران نوع کاغذ یاخودکاری که می نویسید نباشید.

تنها قانون این است که هر بار چیزی را می نویسید زیر آن تاریخ نوشتن و رسیدن به آن را بنویسید…

هر کسی می تواند این کار را انجام دهد و هیچ روش درست و غلطی برای این کار وجود ندارد.

زیرا هرکسی آن را به شیوه خودش ا نجام می دهد و باز هم موثر واقع می شود .

 زندگی روایتی ا ست که شما هم دستی در نوشتن آن دارید .

ما بیش از حد نگران ظواهر امور هستیم اما چیزی که اهمیت دارد ایمان است ، ایمان به این که (خیراست) .

افکار ما مانند درخت آرزوها ست . هر چه فکر کنیم همان می شود .

هر عملی که انجام می دهیم جهان بازتاب آن را به ما بر می گردا ند و بالاترین عملی که از ما سرمی زند (اندیشه وتفکر) است .

هرا ندیشه ای که داشته باشیم ، جهان انعکاس آن را در قالب حوادث و اتفاقات به ما برمی گرداند .

راه درست یا غلطی برای انجام آن وجود ندارد …

زندگی فی نفسه نه رنج و نه مصیبت است و نه شادی. و بهجت زندگی یک بوم سفید نقاشی است و انسان باید بسیار هنرمندانه با آن برخورد نماید. 

چگونه بنویسیم تا اتفاق بیافتد

-فهرست اهداف خود را تنظیم کنید.

اگرمتوجه شدید یک هدف را به خاطر بزرگ یا دور از دسترس بودن کنارگذاشته اید,آن را به هر ترتیب بنویسید و -یک ستاره کنار آن بگذارید.

-این یک هدف زنده است.

-با قلبتان بنویسید و فهرست را تا جایی که دوست دارید طولانی کنید…

-تصور کنید که شما می خواهید عرض رودخانه ای را که آب با سرعت درآن جریان دارد بپیمایید.

-ممکن است بدون هیچ وسیله و کمکی شما بتوانید به سختی عرض رودخانه را طی کنید

-ولی بدون تردید, نیروی جریان آب بر شما تاثیر گذاشته و شما را ازمسیرتان منحرف می کند و به نقطه ی دیگری می رساند .

-در صورتی که شما می توانید با تکیه بر طنابی که از یک طرف رودخانه به طرف دیگر کشیده شده است, به راحتی عرض رودخانه را طی کرده و درست به نقطه ی مورد نظرتان برسید.

-اگر زندگی را به یک رودخانه ی خروشان تشبیه کنیم, هدف همان نقشی را دارد که طناب هنگام عبور از رودخانه دارد.

-هدف به حرکت انسان ثبات و نظم می بخشد و او را در مسیر صحیح نگاه می دارد

-و باعث می شود امواج خروشان زندگی نتواند او را به این سو و آن سو بکشاند.

-اگر به طناب اهدافتان محکم بچسبید دقیقاً به همان جایی در زندگی می رسید که در نظر داشته اید. یک چیز می تواند همه چیز را دگرگون کند:«انتخاب هدف و چسبیدن به آن.»