بیولوژی باور

بیولوژی باور

مطالب کتاب پیش رو خط بطلانی می کشد بر باور نادرست افراد مبنی بر اینکه آن چه ما را هدایت می کند ژن های ماست. با مطالعه این اثر از قدرت بالایی که ذهن مان از آن برخوردار است آگاه می شویم و به واسطه ی این آگاهی و تلاش برای بهره گیری از این قدرت، خود را در مسیری قرار می دهیم که سلامتی، عشق و شادی را برای مان به دنبال می آورد. در هفت فصل این کتاب مطالبی پیرامون سلول های «هوشمند» و آن چه که درباره ذهن و بدنمان می آموزند می خوانیم، از عدم تاثیرگذاری ژن ها بر زیست بدن مان آگاه می شویم، در مورد غشای سلول یا «پوست» سلول می خوانیم، کشفیات عجیب و غریبی را از فیزیک کوانتوم در می یابیم، از تاثیر عمیق افکار مثبت بر رفتارها و ژن هایمان می خوانیم و همراه دکتر لیپتون به چگونگی تربیت آگاهانه فرزندان و نقشی که در شکل دهی باورهای شان ایفا می کنیم می پردازیم.