پروژه ها

عنوان پروژه : ‏طراحی ، تامین و راه اندازی مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شرکت بیمه دی

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ اردیبهشت ۱۳۸۷


عنوان پروژه : ‏‏مشاور شبکه و مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شرکت سازه گستر سایپا

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  ۱۳۸۹


عنوان پروژه : ‏ ‎‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏پروژه نگهداری و توسعه سرویس های مراکز داده واقع در فاز 18&17 و فاز 14 عسلویه

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ فروردین ۱۳۹۰


عنوان پروژه : ‏ ‎‏‎‏طراحی ، تامین و راه اندازی مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ بیمه توسعه

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تیر ۱۳۹۰


عنوان پروژه : ‏ ‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏نگهداری و پشتیبانی سرویس های مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شرکت پارس خزر

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ اردیبهشت ۱۳۹۱


عنوان پروژه : ‏ ‎‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏طراحی ، تامین و راه اندازی مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شرکت بیمه آرمان

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهریور ۱۳۹۱


عنوان پروژه : ‏ ‎‏‎‏بازسازی و راه اندازی مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ بیمه آسیا

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهریور ۱۳۹۲


عنوان پروژه : ‏ ‎‏‎‏راه اندازی و ارتقا سرویس های مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ بیمه آسیا

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آبان ۱۳۹۲


عنوان پروژه : ‏ ‎‏‎‏طراحی ، تامین و راه اندازی مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شرکت سایان کارت

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دی ۱۳۹۲


عنوان پروژه : ‏ ‎‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏راه اندازی و پشتیبانی سرویس های مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شرکت بیمه کوثر

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  ۱۳۹۴


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏نصب و راه اندازی شبکه و مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ بهمن ۱۳۹۳

توضیحات ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ راه اندازی شبکه و مرکز داده ساختمان جدید شرکت شاپرک


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏طراحی ، تامین و راه اندازی مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ موسسه صندوق قرض الحسنه شاهد

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ اردیبهشت ۱۳۹۴


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏طراحی و راه اندازی مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تیر ۱۳۹۴


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏طراحی ، تامین و راه اندازی مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شرکت بیمه سرمد

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ خرداد ۱۳۹۶


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏طراحی ، تامین و راه اندازی مرکز داده حراست

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شرکت ارتباطات زیرساخت

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ بهمن ۱۳۹۶


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏راه اندازی شبکه و مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مهندسین مشاور افق

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تیر ۱۳۹۷


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏پروژه بازسازی و ارتقا مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شرکت بازرگانی پتروشیمی

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آبان ۱۳۹۷


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏راه اندازی زیرساخت شبکه سامانه PIS

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دی ۱۳۹۷


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی و مدیریت زیر ساخت پروژه اخذ عوارض ااکترونیکی بزرگراه های کشور

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شرکت سامانه پرداخت های نوین در آزاد راه های کشور

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ فروردین ۱۳۹۸


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ‎‏‎‏نگهداری و پشتیبانی سرویس های مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ خرداد ۱۳۹۸


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏مشاوره، طراحی و نظارت بر خرید تجهیزات مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎بیمه البرز

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ بهمن ۱۳۹۸


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏مشاوره و نگهداری سرویس های مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎آریا اس جی اس

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ فروردین ۱۳۹۹


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏مشاوره و نگهداری سرویس های مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎بیمه البرز

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ اردیبهشت ۱۳۹۹


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏مشاوره و نگهداری سرویس های مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎بیمه حکمت

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تیر ۱۳۹۹


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏مشاوره و نگهداری سرویس های مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎بیمارستان شریعتی

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تیر ۱۳۹۹


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏مشاوره و نگهداری سرویس های مرکز داده

کارفرما / درخواست کننده ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎افق البرز

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تیر ۱۳۹۹


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏سمینار مقابله با نفوذ به سیستم های رایانه ای

موسسه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎موسسه طرح سفیران امنیت

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎خرداد ۱۳۸۹


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏مدیریت پیشرفته MBA

موسسه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎آموزش عالی آزاد فرهنگ معین

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎تیر ۱۳۹۰


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎مدیریت اجرایی

موسسه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎مشاوران روشنگر فردای ایرانیان

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎خرداد ۱۳۹۳


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎Smart Technologies – ICTECH 2018

موسسه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎مرداد ۱۳۹۷


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎Leadership & Management

موسسه ‎‏‎‏‎‏:JOHN MAXWELL

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎خرداد ۱۳۹۸


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎Microsoft Certified Solution Expert – MCSE

موسسه ‎‏‎‏‎‏:Microsoft

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎شهریور ۱۳۹۸


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎Certified Data Center Professional – CDCP

موسسه ‎‏‎‏‎‏:ICS Group

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎مهر ۱۳۹۸


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎شخصیت شناسی MBIT

موسسه :‎‏‎‏‎‏خانه توانگری طوبی

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎آذر ۱۳۹۸


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎مدیریت اجرایی MBA

موسسه :‎‏‎‏‎‏سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎خرداد ۱۳۹۲


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک سطوح

موسسه :‎‏‎‏‎شبکه علمی غرب آسیا

تاریخ ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎دی ۱۳۹۲


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎‏:Smart City – ISC 2018

موسسه :‎‏‎‏‎وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تاریخ : ‎‏‎‏‎مرداد ۱۳۹۷


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎:‏اجلاس جامع مدیران عامل، ارشد و صاحبان کسب و کار

موسسه :‎‏‎‏‎ماهان

تاریخ :‎‏‎‏‎اسفند ۱۳۹۷


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎:اینترنت اشیا – iot

موسسه :‎‏‎‏‎مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

شهریور ۱۳۹۸ : تاریخ


‎‏‎‏‎عنوان پروژه:‎‏ Certified Data Center Professional – CDCP

موسسه :‎‏‎‏‎Batis Academy

مهر ۱۳۹۸ : تاریخ


عنوان پروژه‎‏ ‎‏‎‏‎:پرسونال برندینگ

موسسه :‎‏‎‏‎ویدان

شهریور ۱۳۹۹ : تاریخ