بیندیشید و ثروتمند شوید

بیندیشید و ثروتمند شوید

«بیندیشید و ثروتمند شوید » را می توان سرچشمه تمام اندیشه هایی دانست که امروز در سراسر جهان برای رسیدن به موفقیت و تحقق رویاها تجویز می شوند.ناپلئون هیل بیش از دو دهه ای برای تحقق درمورد منطق این کتاب چنین شاهکاری خلق می شود که در عصر غوغای تکنولوژی و زیروروشدن سبک زندگی هنچنان سرآمد است و در فهرست پرفروش های این حوزه در رتبه اول می درخشد و به نظر می رسد که این درخشش بالامرتبه همچنان از پس سال های متمادی ادامه داشته باشد.
پیشنهاد من این است که این کتاب را چند باره بخوانید و صحت اجرای آن را در زندگی امروز و فرای تان با دقتی متفاوت جویا شوید ، تا نتایج بی نظیرش را در تحقق رویاهای تان به نظاره بنشینید در این راه بهترین را برای تان آرزومندم.