EN

محمد حسن گلستانه

مدیر عامل شرکت ارتباط داده‌های فراایده عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

قله – رمزگشایی از تحقیقات جدید برای متخصص شدن در هر کاری

قله – رمزگشایی از تحقیقات جدید برای متخصص شدن در هر کاری

لعنــت بــه کلمــه ی اســتعداد! در بیــش از پانصد ســمینار و ســخنرانی کــه در نقــاط مختلــف کشــورمان برگــزار کــرده ام، بارهــا ایــن کلمــه را شــنیده ام و بــه جــرات می گویــم کــه تقریبــا هرچــه انســان های معمولــی بابــت معمولی بــودن زندگی شــان می کشــند، زیــر ســر ایــن کلمــه اســت! متاســفانه اکثــر افــراد بــدون این کــه اطلاعــی داشــته باشــند اســتعداد به صــورت علمــی چیســت بــا گفتــن اســتعدادش را نــدارم، خودشــان را راحــت می کننــد و تمــام! همــه ی ایــن مشــکلات و بی اطلاعی هــا باعــث شــد کــه تصمیــم بگیــرم به صــورت کامــلا علمــی ایــن موضــوع را بــه مخاطبــان فارســی زبان معرفــی کنــم و چــه کتابــی بهتــر از کتــاب قلــه! کتــاب قلــه مبتنــی بــر تحقیقــات علمــی بــه شــما خواهــد گفــت کــه بــرای این کــه اســتعداد واقعــی خــود را «بســازید»، بایــد چــه کار کنیــد و چطــور بــا تمریــن آگاهانــه کارهایــی را انجــام بدهیــد کــه از زندگــی خــود حداکثــر بهــره را ببریــد.